4/28/2014

නින්ද

සදුගේ කදු යායට ඔබ්බෙන්
සෙවනැලි මිටියාවත පත්ලේ

3 comments:

  1. ගිහින් බලමුකෝ !

    ReplyDelete
  2. ඔච්චර දුර යන්න ඕන නෑ මට නම් බස් එකේ උනත් ඇහැකි නෑ මම කිව්වේ නින්ද :D

    ReplyDelete