3/17/2012

සිහිනය


1 comment:

  1. බතී නංගි ගේ කවියක් කියෙව්වමද කොහෙද !!!
    ලස්......සනයි !!!!

    ReplyDelete