5/13/2018

නෑවිත් අහසට
ඳුරු වෙලා මිහිතලය
අඹර දි
ඳුළන එක් තරුවකට
හැකිද දුරලන්න ඝනඳු
                                            
                          # ASD

No comments:

Post a Comment