5/25/2012

අය්ඩියල් (iDeal)


නුඔ කැමති මොනාටද?
උත්සාහවන්තයා ජය ගනී!
එහෙනම් නුඔටත්
එය
නුඕ කරගත හැක
අකැමැති දෙයක් වුනාද?
හැමදේම වෙන්නෙ හොදටයි !
වැඩිකල් යන්න
පෙර
හොද විදියට
හැමදේම සිදුවෙයි
අපිට අවැසි
ලෙස
එලෙස ලෝකය
කැරකෙයි නම්
මලලසේකරේ
මක්ස්ෆර්ඩ් එකේ
සෑඩ් 
කියා වචනයක්
තිබිය නොහැක !

දළබුවා‘9

1 comment: