5/12/2012

වසන්තය නිමෙන්නට ...!!

මහවැලිය සුවය වුන
මල් පිපී සුවඳ දෙන
සිව් වසක වසන්තය
නිමෙන්නට කාලයයි

එක රැහේ පොදි ගැහුන
නෙක්වර්ණ කුරුළු රැල
තටුගසා ඉගිලෙන්න
මේ ඔබේ වාරයයි

වියලි මහ වැලි කතරෙ
අසනි වැසි ගිනි සුලඟෙ
දිරිය ගෙන පියඹන්න
මා සොයුරු සියොතුනේ ...!!
 

No comments:

Post a Comment