11/05/2011

~~මුලාව~~

සරා සදම සිහින හොරෙන් හොරකම් කරගෙන   
මගේ ලගම තිබුන හිතෙත් කොටසක් අරගෙන
උදාගිරින් සිහින කැටුව අරුනලු අරගෙන
එනවා වගේ දුටුවේ එය බැස යන අන්දම


               සම්පත් ඇතුගල 

No comments:

Post a Comment