2/14/2012

ටෙක්නිකල් ඉලෙක්ටිව්ස්
ටෙක්නිකල් ඉලෙක්ටිව්ස් යනු............
කෑම පිගානක් බදුය!

                      
 ස්වභාවය                                                    : හොදින් පිස ඈත.නමුත් බෙදන්නා අනුව රස වෙනස් වේ.
                                                                       බෙදූ විගස කෑම, දිරවීම පහසු කරයි.කෑමට කල් ගත වීමෙන් දිරවීම අපහසු වේ.

අනුභවය සදහා නීතී රීතී                                : 1) ගත්තොත් අනිවාර්යෙන් කෑ යුතුය
                                                                      2)පිලිවෙලට නොකෑවොත් අනාගෑනීමට සිදු වේ.
                                                                      3)අනාගතහොත් 1 2ක් කෑමට සිදුවේ.

සෙමෙස්ටරේ පලමු දවස                               : මීට වඩා රස කෑමක් නෑ.!
සෙමෙස්ටරේ සති 2 කින්                               : අද එපා!
සෙමෙස්ටරේ මෑද                                         :  වෙන කෑම 1ක් ගන්නයි තිබුනෙ.!
සෙමෙස්ටරේ අග                                          : බඩගින්නෙ හිටියත් ආයේ කෑම එපා. !
සෙමෙස්ටරේ ආරම්භයෙන් සති 16 කින්....      :   රසක් තිබූ බව දෑනේ.
                                                                       කල් ඉකුත් වී ඈත.

          ~Shakya~

3 comments:

 1. we should grab only those plates we feel as "that's my plate !" and taste it well with pleasure.May be end result is not good , but we'll be contented that the stomach is full and have the energy required!"

  Once a teacher told students "Do not try to be parrots and swallow everything taught in the class and vomit it all at the exam to your answer sheet because nobody likes vomit!!Neither do I!ABSORB IT TO YOUR MINDS AT THE CLASS ITSELF ".
  That's one of the best advice I've ever heard on learning.

  This is valid not only for TEs but also for core courses.When it is served from the department you belongs to,students know the taste and like it.But when some are served from other departments,they wonder "Why am I eating this ?" and whether "it is equally served for all ?" Eventually it might turns out that "It was for your own benefit"but then it's expired!

  I took the plates I liked .But I fear whether I would have to take 2 for 1 and that 1 will be something I don't like. :)But my stomach is full and I am happy .I believe that's the position most of us are at now.

  ReplyDelete
 2. සිනා මුසු මුහුණකින් වසා ගත් සුන්දර සත්‍ය සටහන.... හි හි හි

  නියමයි....

  ReplyDelete
 3. මාත් කෑවේ අනාගෙන නේ !
  තව පොඩ්ඩෙන් හොනර්ස් නැතුව අවුට් වෙන්ඩ තිබුනේ !

  ReplyDelete