4/12/2012

වනයක ඇඳුනු රටා (යන්තරයක පින්තාරු 1 )ඇන්දේ සල්මලී (පළමු වසර )

2 comments:

  1. ලස්සන සිත්තර ටිකක් !!!

    ReplyDelete
  2. ලස්සනයි..
    අනාගතයට සුහ පතනවා
    තවත් මෙවැනි සිතුවමි අදින්න..

    ReplyDelete