4/11/2012

කෙටියෙන්...!!

හද දවන
ගිනි නිවන
නෙතු දකින
දින කෙදින?

4 comments:

 1. වා..වා ..නියමයි බැබුනා..

  ReplyDelete
 2. ඔටුකමත් කවියට හොඳ විරිතක් බං...!! :D

  ReplyDelete
 3. සියොලගම
  ගිණි තිව්ව
  නුරා නෙතු
  එපා මතු

  ReplyDelete